Compra dels terrenys de la Plana del Vinyet

Imatge Plana del Vinyet Riu Gaià

Comunicat en relació la compra dels terrenys de la Plana del Vinyet per part de la Generalitat de Catalunya.

El Vinyet (o plana del Vinyet), és el nom pel qual és coneix localment la plana al·luvial de la desembocadura del riu Gaià.

Amb una superfície de 37’6 ha, el sector s’integra al marge esquerra del Gaià, limitant al nord amb la línia ferroviària Barcelona – Tortosa, a l’est amb el terme d’Altafulla i al sud amb la línia de costa.

Més d’un 80% dels terrenys del Vinyet son propietat de l’empresa Fecsa – Endesa, que fins al present manté, únicament, la parcel·lació de les finques amb un ús agrari baix o molt baix.

Obstant, en el mes d’octubre de 2020, l’empresa propietària anuncia la licitació de compra del conjunt de bens del Vinyet en un sol lot (totalitat de finques pertanyents a Fecsa – Endesa).

L’anunci, fa suposar la presentació d’ofertes per part de diversos sectors econòmics, especialment del turístic, fet pel qual l’Associació Mediambiental la Sínia demanda a les administracions locals i autonòmica, una resposta efectiva per evitar la possible compra privada – i subsegüent transformació – del Vinyet , i potenciar-ne la seva recuperació ambiental.

Fruit d’aquesta demanda, i gràcies a la col·laboració interadministrativa, el passat 18 de novembre de 2020, el Sr. Damià Calvet i Valera, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, expressa la voluntat d’adquirir els terrenys del Vinyet per part de l’administració central, a fi de retornar-los la societat com bé ambiental de disposició pública.

En aquest sentit, la Sínia vol resumir els principals elements clau que han estat valorats alhora d’elevar la proposta de compra a la conselleria, i per als quals aquesta fita històrica per a la conservació i protecció del patrimoni natural de la conca del Gaià pot ser, finalment, concretada.

Oportunitat:

La Plana del Vinyet constitueix una de les peces de territori, no fragmentada ni urbanitzada i no protegida per la legislació ambiental, amb major extensió i valor / potencial paisatgístic, natural, social i cultural dels ambients litorals mediterranis amb influència fluvial a escala de Catalunya.

La pràctica absència d’usos i infraestructures urbanes o industrials, la baixa intensitat de l’aprofitament agrícola o, entre d’altres, el relatiu aïllament sobre l’efecte d’infraestructures ferroviàries i viàries (altament excepcional en els litorals de Tarragona i Barcelona), han dotat al Vinyet d’un alt grau de preservació vers als generalitzats impactes antròpics que afecten la major part de les planes al·luvials i els trams baixos dels rius en el territori català.

Per altra banda, el sector limita (a l’oest) amb l’Espai d’Interès Natural i Refugi de Fauna Salvatge de la Desembocadura del riu Gaià – integrats, alhora, en la Xarxa Natura 2000 amb la denominació costes del Tarragonès  (ES5140007) -.

Es remarca que el tram baix del Gaià, greument afectat per l’embassament del Gaià (regulador dràstic del cabal ordinari del riu), compta des de 2010 amb el Conveni per a l’alliberament de cabals ambientals al tram baix del riu Gaià (Agència Catalana de l’Aigua – Repsol, 2010).

El citat conveni dibuixa un nou i magnífic escenari per a la recuperació de la dinàmica i funcionalitat hidrològica de la massa d’aigua, i com a deriva, de la seva plana al·luvial.

Plana del Vinyet gent treballant Riu Gaià

Marc social:

En l’àmbit social, destaca el sentiment de pertinença i ús públic (activitats esportives, arts, agricultura ecològica, oci en la natura, educació i voluntariat ambient etc.) que veïns, veïnes i visitants mostren cap aquest paratge de la costa tarragonina.

Son múltiples les iniciatives socio – ambientals i culturals que enfronten la conservació del patrimoni natural i paisatgístic del Vinyet vers la pressió urbanística, i la associada al sector turístic, extensament afavorides en el conjunt del litoral Català.

A mode d’exemple, l’Associació Mediambiental la Sínia, manté convenis amb distints consistoris de la vall baixa del Gaià i, en particular, amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per al desenvolupament d’actuacions de custòdia fluvial, educació i voluntariat ambiental a la conca del riu Gaià.

Medi Natural:

Pel que ateny a la protecció i conservació del medi ambient, els ecosistemes terrestres i aquàtics i la seva biodiversitat, el Vinyet – i el seu front litoral – sustenten un ampli ventall d’hàbitats (en varis casos Hàbitats d’Interès Comunitari / Prioritari) representatius dels sistemes de duna, els boscos de ribera, els ambients fluvials, els aiguamolls o les llacunes litorals, en la majoria dels casos, amb baix estat de degradació i/o alta potencialitat de recuperació.

Així doncs, i citant alguns exemples, l’establiment o us com a zona de reproducció / nidificació de certes espècies de la fauna protegida com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) o el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) i, en referència a la flora amenaçada, d’Achilea marítima o Limonium gibertii, es una realitat a la Plana del Vinyet.

Es vol senyalar la rellevància ambiental del Vinyet en relació a:

 • Serveis ecosistèmics que reporta en entorns bastament urbanitzats com es el cas de la conurbació de Tarragona – Altafulla.
 • Encaix en el mosaic de zones litorals protegides de Catalunya.
 • Connector biològic entre espais naturals integrats en la Xarxa Natura 2000.
 • Alta potencialitat per a la recuperació d’hàbitats litorals y fluvials d’interès comunitari.
 • Alta potencialitat per a la reintroducció d’espècies protegides y amenaçades (per ex.- Aphanius iberus).
 • Importància en les rutes migratòries i zones de nidificació de les aus.
 • Alt valor paisatgístic, social i cultural.
 • Espai adjacent a altres espais naturals amb figura de protecció consolidada.
 • Alta potencialitat per a la recuperació d’usos i activitats agrícoles tradicionals.
 • Vector del binomi salut-natura a través de les xarxes de camins de l’Anella Verda de Tarragona i Camí de les Terres del Gaià, entre d’altres rutes que intercepten el sector.

Projecció:

La compra pública dels terrenys del Vinyet pot suposar la íntegra recuperació ambiental de la plana al·luvial de la desembocadura del riu Gaià.

En afegit, la seva eventual inclusió com a Espai Natural Protegit (o altre figura de protecció), situaria al sector com a una de les principals àrees d’influència marítimo-terrestre d’àmbit fluvial protegides de Catalunya.

Aquest fet ha de facilitar l’obtenció de recursos (fons de finançament locals, autonòmiques, estatals i comunitaris) per a projectar actuacions de restauració, educació i voluntariat ambiental.

Així mateix, de l’establiment de mecanismes d’administració i gestió activa de l’espai, ja siguin locals, supramunicipal o autonòmics.

Amenaces:

Com a base de la proposta i justificació per a la compra de les finques del Vinyet es molt necessari subratllar que:

– L’adquisició dels terrenys per part d’un titular privat pot condicionar l’adopció de nous usos no compatibles amb la protecció i preservació del territori, com ja s’ha fet palès en el marge dret del Gaià, sigui quina sigui la qualificació o protecció dels seus sòls.

– Que en aquest marge, es localitza una amplia representació d’allotjaments turístics (càmpings), per altra banda assentats en zones amb risc d’inundació (segons l’Agència Catalana de l’Aigua) i, en alguns casos, incomplint la normativa urbanística o sobrepassant la legislació de costes.

– Que en aquest sentit, es pressuposa la presentació de diverses ofertes econòmiques, per part del sector turístic, amb finalitats clarament i única relacionades amb el lucre econòmic i la expansió del seu servei en el Vinyet.

– Que tot i ser classificats com a sols no urbanitzables, la compra de terrenys subjecta al sector turístic (o privat), podria atorgar al nou propietari (entre d’altres activitats):

 • Delimitació física de la parcel·la.
 • Instal·lació de serveis esportius (pistes de joc), entre d’altres usos permesos.
 • Eliminació d’accessos i camins locals cap a la platja de Tamarit i el riu Gaià
 • Emmagatzematge puntual de residus, especialment restes vegetals procedents del manteniment de jardins incloses espècies exòtiques

Mitjançant aquest comunicat, l’Associació Mediambiental la Sínia vol agrair la tasca desenvolupada pel conjunt de socis, voluntaris i participants.

Sense el vostre recolzament i empenta, hauria estat inabastable ser un factor significant d’aquesta històrica demanda del territori.

Moltes gràcies. Salut i Gaià!

Plana del Vinyet gent i plafó informatiu Riu Gaià

Plana del Vimyet Altafulla al fons Riu Gaià

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *