Formulari alta voluntaris/voluntàries

Text

BASES DE COMPROMÍS I PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT

D’una banda, l’Associació Mediambiental La Sínia, entitat sense afany de lucre, domiciliada a Altafulla, Camí d’Altafulla a la Nou número 8 i registrada amb el número 3149 secció 1G en el corresponent Registre d’associacions de Tarragona, i de l’altra ,la persona interessada sol·licitant de l’alta com a voluntària, actuant en el seu propi nom i dret. 

MANIFESTEN 

Que estan les dues parts interessades en subscriure el present conveni d’incorporació per realitzar activitats de voluntariat a l’Associació Mediambiental La Sínia, de conformitat amb allò que estableix l’Art. 9 de la Llei 6/1996 de 15 de Gener de Voluntariat i tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, estableixen el següent: 

ACORDS 

I. La persona voluntària desenvoluparà les seves funcions de forma lliure, gratuita i responsable.

II. Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions en base a les quals s’han de desenvolupar el compromís de Voluntariat en les diverses tasques de custòdia del territori que du a terme l’Associació Mediambiental la Sínia.

III. La durada d’aquest compromís s’estableix de manera indefinida.

IV. El voluntari/ària es compromet a complir els horaris i les normes fixades per l’entitat.

V. La realització d’aquest compromís de Voluntariat no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implica existència de relació laboral entre I’entitat i el voluntari/ària.

VI. El voluntari/ària tindrà dret, un cop finalitzat el curs, si ho demana, a un certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada.

VII. El voluntari/ària es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir dels beneficiaris, conegudes en el marc de
la seva tasca.

VIII. L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurances per a que el voluntari/ària estigui cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

IX. En cas de renúncia per part de l’entitat o del voluntari haurà de notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

Tens dubtes?

Andrea Córdoba

608 029 319
(telèfon i WhatsApp)
de 10:30h a 20h
de dilluns a divendres
voluntariat@riugaia.cat

Camí d’Altafulla a la Nou nº8.
Centre d’Entitats d’Altafulla
(segona planta, sala marró)