La zona humida del Catllar


La zona humida de la resclosa de la fàbrica del Catllar

Es té constància de l’emplaçament d’una resclosa en aquest punt des del segle XIII, per tal de reaprofitar l’aigua que els diferents usos industrials que històricament s’hi han establert retornaven al riu, per a altres usos aigües avall. Apareix citada per primer cop, junt a un molí fariner el 1341. L’estructura que resta actualment de la resclosa, es va formigonar l’any 1964 i derivava l’aigua a la sèquia de la comunitat de regants de La Riera de Gaià.

Resclosa web Gaià

Aquesta zona humida, inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 i l’Espai Natural del riu Gaià, s’alimenta bàsicament, de l’aigua del cabal de manteniment o cabal ecològic que s’allibera des de l’embassament del Gaià, gràcies a un conveni entre la propietat i l’Agència Catalana de l’Aigua signat l’any 2010. El retorn de l’aigua i els treballs de millora d’hàbitats, impulsats per La Sínia i l’Ajuntament del Catllar han permès una millora molt destacable en la biodiversitat d’aquest punt del Gaià. Pel que fa a la fauna, podem constatar un bon nombre d’espècies d’ocells, que hi viuen i nidifiquen, com és el cas de la gallineta d’aigua, el rascló, l’ànec collverd i el cabusset. Destacar el projecte que s’ha impulsat del retorn de la tortuga de rierol, alliberant-ne diversos exemplars que a mig termini, esperem que formin un nucli de població. Sense cap mena de dubte, la transformació impulsada els darrers temps en aquest indret del municipi del Catllar, ha produït un canvi molt positiu tant ambiental i com socialment, ja que els veïns del Catllar i també del Baix Gaià, han redescobert el Gaià.

SONY DSC