Flora i vegetació


La vegetació de ribera, des de la construcció de l’embassament del Gaià i la interrupció del cabal del riu, ha patit una degradació considerable i un evident canvi de les condicions ecològiques. Les espècies més hidròfites, o sigui  les que viuen en contacte amb l’aigua, han anat deixant el seu lloc a d’altres de menys exigents a més d’un desmesurat creixement de la canya (Arundo donax), tant a les vores del riu com a la pròpia llera.

El bosc de ribera característic d’aquests rius mediterranis és l’albereda litoral (Vinco-Populetum albae). Només se’n conserven alguns retalls, com ara a la desembocadura, entre el pont del ferrocarril i el camí de les Bruixes o de Cametes. L’estrat arbori està caracteritzat per la presència de l’àlber (Populus alba) acompanyat del freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i l’Om (Ulmus minor).

Entre els canyars i el curs sec del riu, destaquen dos punts d’aigua, la resclosa de la Riera i la resclosa de la fàbrica del Catllar. Aquestes zones humides son un refugi per a diversos amfibis, on s’hi poden reproduir i trobar aliment, i una font de vida per un ampli ventall d’animals, com ara ocells i mamífers, que s’hi aproximen per a beure. La vegetació del seu entorn, ens recorda que som en un riu.